Právne služby

právo nehnuteľnosti

Nehnuteľnosti

 • Vypracovanie autorizovaných zmlúv – kúpa, predaj, darovanie
 • Vyporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • Katastrálne konanie, zastupovanie v územnom a stavebnom konaní
 • Majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností
 • Úschova peňazí
obchodne pravo titulna fotka

Obchodné právo

 • Zakladanie obchodných spoločností
 • Zmeny v obchodnom registri a v živnostenskom registri
 • Vymáhanie pohľadávok
  • Upomínacie konanie
  • Exekučné konanie
rodina

Rodinné právo

 • Úprava vlastníckych vzťahov k majetku medzi partnermi
 • Príprava a vypracovanie dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
 • Zrušenie BSM z dôvodu podnikania
 • Poradenstvo pri rozvode manželstva

KONTAKTUJTE ma

Rada vám pomôžem zorientovať sa vo vašom právnom probléme.